Programi

Vrtec Krško izvaja redni program, ki je javnoveljavni program in se izvaja na področju celotne Slovenije. Namenjen je otrokom od starosti 1 leta do vstopa v šolo in zajema vzgojo, varstvo in prehrano.

Glede na trajanju se izvaja kot dnevni program (do 9 ur).

Glede na starost pa poteka v vrtcu program v dveh starostnih obdobjih in sicer:
1.starostno obdobje – otroci v starosti od enega leta do treh let,
2.starostno obdobje – otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

V okviru rednega progama izvaja vrtec tudi prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami (v razvojnem oddelku).Vzgojno delo poteka v :
– starostno homogenih oddelkih – vključeni otroci v starostnem razponu enega leta,
– starostno heterogenih oddelkih – vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,
– kombiniranih oddelkih – vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

1. REDNI PROGRAM

Vsebina predšolske vzgoje je določena v kurikulumu za vrtce ter zajema področja dejavnosti kot so: gibanje, jezik, umetnost, matematika, narava, družba. Pri predšolski dejavnosti so pomembna posebna vzgojna načela, ki strokovnim delavcem narekujejo ustrezen strokovni pristop pri vzgojnem delu. V vsakdanjem vzgojnem procesu se vzgojna načela in vsebine iz posameznih področij dejavnosti medsebojno prepletajo, s čimer se zagotavljajo pogoji za čimbolj celovit in uravnotežen psihofizični razvoj otroka.Pogoste vsebine, ki se odvijajo po posameznih področjih dejavnosti:

GIBANJE
Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Gibalni razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do zelo celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti.Otrok z različnimi dejavnostmi, v zaprtem prostoru in na prostem, razvija gibalne sposobnosti, usvaja gibalne koncepte in sheme ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Gibanje se povezuje z vsemi ostalimi področji dejavnosti. Otrok s pomočjo različnih dejavnosti spoznava svoje telo, oblikuje lastno identiteto in se začne zavedati samega sebe. Pri vsem tem pa neizmerno uživa.

JEZIK
Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše za razvoj govora, vključuje široko področje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in lastno ter tujo književnostjo.Otroke se spodbuja h komunikaciji z vrstniki in odraslimi. Učijo se jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, izmišljanjem zgodbic in pesmic, izštevankah, ugankah, besednih igrah… in s tem bogatijo svoj besedni zaklad. Strokovne delavke so pri vsakdanji komunikaciji ter podajanju in izvajanju vsebin še posebej pozorne, da so vsebine podane v pravilni slovenščini in tudi otroke navajajo k pravilni rabi jezika. Velikega pomena je tudi spodbudno okolje, ki ga zagotavljamo z knjižnimi kotički, kjer so ponujene knjige, slikanice, revije za listanje in ogled. Strokovni delavci seznanjajo otroke tudi z leposlovnimi in poučnimi knjigami. Otroci obiskujejo vrtčevsko knjižnico in sodelujejo v projektu Ostržkova bralna značka.

UMETNOST
Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije.
Glasbena umetnost Zajema glasbeno izvajanje, poslušanje glasbe in igranje na glasbila. Otroci pojejo v obsegu svojega glasu otroške, ljudske in umetne pesmi. Poslušajo izvedbe in posnetke izbranih del glasbene literature, prav tako glasbene pravljice, v katerih tudi sodelujejo. Igrajo na različna glasbila in jih tudi sami izdelujejo. Oddelki oziroma otroci se združujejo glede na interes in tako obogatijo to področje s pevskimi delavnicami.
Likovna umetnostZa kakovostno izvajanje likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju je pomembno, da se zavedamo dejstva, da naj se otroci v predšolskem obdobju likovno izražajo na način, ki ga na  svoji razvojni stopnji obvladajo in razumejo. Pri likovni in oblikovni umetnosti otroci spoznavajo različne materiale, pripomočke in tehnike. Otroci spoznavajo naslednja likovna področja: risanje, slikanje, kiparstvo, odtiskovanje (grafika), oblikovanje prostora in likovno vrednotenje. Ravno tako se otroci srečujejo z umetniškimi deli in obiskovanjem galerij, prav tako sami sodelujejo s svojimi umetniškimi deli na različnih razstavah.
Plesne dejavnostiGlasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota. Otroci spoznavajo plesne igre, si izmišljajo gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje. Plešejo otroške, rajalne in ljudske plese. Zraven rednih plesnih dejavnosti, se občasno v skupine vključujejo strokovne delavke, ki so se izobraževale na plesnem področju in vnašajo svoje znanje, ideje, novosti v posamezne oddelke v okviru plesnih delavnic.
Dramske dejavnostiOtroci aktivno sodelujejo v igrah, igrajo lutkovne igrice, animirajo igrače, predmete.Ogledali si bodo dramsko ali lutkovno predstavo v vrtcu ali Kulturnem domu, gledališču.
Za vsa  področja umetnosti pa je zelo pomembno upoštevati načelo kakovosti, po katerem so samo najboljši možni vzori za otroka primerni in dovolj dobri. Razvoj estetskega čuta je dolgotrajen proces in mogoč samo v stiku s kakovostnimi likovnimi, glasbenimi in literarnimi deli. Le tako vzpodbudno okolje pri otroku razvija občutljivost, kar ima za posledico trajno bogatitev življenja posameznika.

DRUŽBA
Glavni cilj področja družbe je spodbujanje razvoja lastne identitete in spoznavanja lastne kulture, kajti le tako se bo otrok lahko razvil v tolerantnega človeka, ki bo pripravljen spoznavati tudi tuje kulture in civilizacije.Otroci bodo spoznavali samega sebe in druge, različne družine, svoj kraj, kulturo in tudi tuje kulture in dežele, s pomočjo knjig, revij, prijateljev iz drugih držav (Unicefov projekti kot so Punčka iz cunj in Otroci sveta).Oblikujejo se pravila na nivoju našega vrtca in posameznih skupin, ki se jih bomo držali vsi.Strokovne delavke dejavnosti  načrtujejo  tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti posameznega otroka.Otroci imajo možnost, da v okviru svojih sposobnosti odločajo v zvezi z vsakdanjim življenjem,delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu, ter sodelujejo pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev. Trudimo se, da vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red… otroku omogočajo občutek pripadnosti, ustvarjanju prijetnega vzdušja in vzpostavljanju vezi med vrtcem in starši.

NARAVA
Naravoslovje v vrtcu temelji na izkušnjah, preverjanju zamisli, raznih podatkih. Otrok se srečuje z živo in neživo naravo. Da bi zadovoljili otrokova spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju moramo otrokovo okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega. Zato se ravno pri naravi dejavnosti razširijo na bližnjo in daljno okolico vrtca (mesto, podeželje, travnik, kmetija, gradbišče, tovarna, gozd, reka…). Otroci se srečujejo z ekološkimi temami, skupine s podobno tematiko se povezujejo in sodelujejo v  različnih projektih. Eden od teh je Zeleni nahrbtnik, ki je okoljevarstveni projekt. Otroci zaznavajo probleme in opozarjajo na nepravilen odnos do okolja in skupaj z vzgojiteljicami iščejo rešitve za posamezne okoljevarstvene probleme. Ob dnevu Zemlje pa zaključna prireditev otroke poveže v eno.

MATEMATIKA
Otroci uporabljajo v vrtcu za matematične igre vsakdanje okolje, predmete, priložnosti in ob tem govorijo. Otroci se z matematiko igrajo. Vzgojiteljice prepoznavajo iz otrokovega obnašanja in igranja v vrtcu zanj ustrezne matematične cilje, na osnovi katerih načrtujejo matematične vsebine. Najprimernejši način zgodnjega poučevanja matematike je igranje z otrokom. Vzgojiteljica se vključi v otrokovo igro, da jo obogati z matematičnimi cilji. Pozorna je, da se igra nadaljuje in da pobuda ostane otrokova. V igri in po njej daje otroku dovolj časa, da pride otrok do rešitve ali nove izkušnje. Tako se bo otrok v vrtcu skozi igro seznanjal z števili, simboli, grafičnimi prikazi, vzroki, posledicami, geometrijskimi telesi in liki, prostorom in orientacijo, razvrščanjem, urejanjem in merjenjem in ob vseh teh dejavnostih užival. Vzgojiteljice načrtujejo vsebino vzgojnega dela predvsem po tematskih sklopih (mesečni, tromesečni sklopi) z upoštevanjem letnih časov, kakor tudi projektno – po posameznih temah. Neposredno delo izvajajo  na podlagi dnevnih pisnih priprav. V enoti Pravljica (starejša skupina) vnašajo v vzgojno delo tudi elemente walfdorske pedagogike.Pri izbiri didaktičnih vsebin in metod upoštevajo interese in zmožnosti otrok. Pri načrtovanju in pripravah na delo jim pomagajo tudi pomočnice vzgojiteljic.Vrtec izvaja tudi prilagojeni program za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnem oddelku, v katerega so vključeni otroci s posebnimi potrebami.Program v razvojnem oddelku je bolj prilagojen posebnostim otrok – vsebinsko in izvedbeno. V skladu z možnostmi se v tem oddelku izvaja fleksibilna integracija – občasno obiski v rednih skupinah in sodelovanje z njimi.

V enoti Pravljica bo potekalo vzgojno delo deloma po vzgojnem konceptu Regio Emillia. V ta namen so se vzgojiteljice in pomočnice enote Pravljica posebej usposabljale.

V enoti Ciciban bodo v posameznih oddelkih vzgojiteljice v vzgojno delo vnašale elemente waldorfske pedagogike, v obsegu in na način, ki je skladen s kurikulom.

Vrtec bo izvajal tudi prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni oddelek), v katerega so vključeni otroci s posebnimi potrebami.
Program v razvojnem oddelku je je prilagojen individualnim posebnostim otrok – vsebinsko in izvedbeno. V skladu z možnostmi se v tem oddelku izvaja fleksibilna integracija – občasno obiski v rednih skupinah in sodelovanje z njimi.

3. OBOGATITVENE VSEBINE (šolsko leto 2023/24)

To so vsebine in aktivnosti, ki potekajo v okviru rednega programa in sicer v večjem obsegu, kot to predvideva redni program. Tako imajo otroci možnost poglobljenega razvoja na določenih področjih. V te programe se v okviru možnosti vključujejo celotni oddelki ali le zainteresirani posamezniki.

Naučimo se plavati (se izvaja v nadstandardnih pogojih)
Program je namenjen vsem otrokom letnika 2018. Potekal bo v obliki plavalnih delavnic, ki jih bo izvajal učitelj plavanja – strokovni delavec 1 Dragan Stojanović ob pomoči otrokove vzgojiteljice.
Program bomo izvajali od septembra 2023 do marca 2024 v bazenu OŠ JD Krško. Program bo za starše otrok brezplačen, saj bo financiran s stani Občine Krško in Ministrstva za šolstvo, preostale stroške bo kril vrtec sam.

Gibalno/športni program ” Mali Sonček”:

Gibalno/športni program ˝Mali Sonček˝izhaja iz športnega programa ˝Zlati Sonček˝ in predstavlja njegovo razširitev, posodobitev in obogatitev. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti in vsebuje 4 stopnje:

Mali sonček – modri (od 2. do 3. leta)

 • Modri planinec (4 izleti: 2 daljša sprehoda in 2 izleta);
 • Igre brez meja (športno popoldne s starši);
 • Naravne oblike gibanja na prostem ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 • Igre na prostem;
 • Vožnja s poganjalčkom;
 • Igre z žogo;
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom;
 • Naravne oblike gibanja.

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje.

Mali sonček – zeleni (od 3. do 4. leta)

 • Zeleni planinec (4 izleti: 3 izleti in 1 orientacijski pohod);
 • Igre brez meja (športno popoldne s starši);
 • Mini kros (tek 200 metrov) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 • Igre na prostem z alpskimi ali tekaškimi smučmi (igre na snegu brez in s smučmi ali igre z nestrukturiranim materialom in igre s smučmi na travi);
 • Vožnja s triciklom ali skirojem;
 • Igre z žogo;
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom;
 • Naravne oblike gibanja.

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje.

Mali sonček – oranžni (od 4. do 5. leta)

 • Oranžni planinec (4 izleti: 3 izleti in 1 orientacijski pohod);
 • Igre brez meja (športno popoldne s starši);
 • Mini kros (tek 250 do 300 metrov) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 • Igre na prostem s smučmi (igre na snegu brez in s smučmi ali igre z nestrukturiranim materialom in igre s smučmi na travi);
 • Vožnja s skirojem ali kolesarjenje;
 • Igre z žogo;
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom;
 • Naravne oblike gibanja.

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje.

Mali sonček – rumeni (od 5. do 6. leta)

 • Rumeni planinec (5 izleti: 4 izleti in 1 orientacijski pohod);
 • Igre brez meja (športno popoldne s starši);
 • Mini kros (tek 300 metrov) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 • Igre na prostem s smučmi (igre na snegu brez in z alpskimi smučmi ali igre na snegu ter hoja in tek na smučeh 500 metrov ali igre z nestrukturiranim materialom in igre s smučmi na travi);
 • Kolesarjenje;
 • Rolanje;
 • Drsanje;
 • Igre z žogo;
 • Ustvarjanje z gibom in ritmom;
 • Elementi atletske in gimnastične abecede;
 • Igre z vodo, ob vodi in v vodi.

Otroci naj bi opravili vsaj 7 nalog; na koncu dobijo priznanje.

3. VZGOJA ZA ZDRAV NAČINA ŽIVLJENJA

Zaposleni v vrtcu si bodo prizadevali vsakodnevno dosledno ustvarjati pogoje za zdravo življenje otrok.

Delavci vrtca bodo pozorno skrbeli, da bo v igralnicah in drugih prostorih:
– dovolj svežega zraka ( z rednim prezračevanjem in preprečevanjem prepiha ),
– primerna temperatura,
– primerna vlaga,
– primerna osvetlitev.

Poleg navedenega si bodo strokovne delavke in ostali delavci vrtca prizadevali:
– da bodo otroci primerno oblečeni,
– da bo dovolj časa namenjeno aktivnemu ali pasivnemu počitku,
– za dnevno optimalno telesno aktivnost otrok,
– za zagotavljanje pogojev za osebno higieno otrok,
– za redno dnevno vzdrževanje higiene prostorov in igrišč,
– za skrb in zaščito pred nalezljivimi boleznimi,
– pri preprečevanju dejavnikov tveganja v odnosu do škodljivih razvad.

Posebni ukrepi za varnost in zdravje otrok:
– Skrb za dosledno izvajanje pravilnika o varnosti otrok in o prevozih otrok.
– Strokovne delavke v skupini bodo vedno pozorne, če pri kateremu otroku zaznajo spremembo v počutju ali vedenju, ki bi lahko pomenile začetek bolezni, da se takoj odzovejo, obvestijo starše, da otroka odpeljejo iz vrtca ter mu zagotovijo potrebno zdravniško oskrbo in domačo nego. Takšen način je najboljši za obolelega kot tudi za ohranjanje zdravja ostalih otrok v vrtcu.
– Strokovne delavke bodo opravili obnovitveni oziroma osnovni tečaj higienskega minimuma.
– Izvajanje obdobne zdravniške preglede za zaposlene.

V vrtcu bo pozornost usmerjana k pripravi uravnotežene in zdrave prehrane, kakor tudi h kulturnemu uživanja hrane.

Otrokom bodo ves čas na razpolago napitki. Upoštevali bomo zdravstvene zahteve pri posameznih otrocih glede posebnih potreb pri prehrani (diete).

Posebne preventivne naloge:
– Skozi vse leto bodo potekale aktivnosti za otroke – SKRB ZA ZDRAVJE, katere bo izvajal vrtec v sodelovanju  z ZD Krško.
Aktivnosti vključujejo:
– izvajanje zobne preventive z vodenim umivanjem zob,
– skrb za higieno z vodenim umivanjem rok,
– navajanje na zdravo prehrano.

Vse omenjene aktivnosti bodo motivirane z igro in pravljicami.

– V spomladanskem in poletnem času se bo namenila večja skrb zaščiti pred soncem. Izvajal se bo projekt »Varno s soncem«, ki določa natančne ukrepe in navajanje k zaščiti proti soncu.

– Strokovne delavke se bodo udeležile obnovitvenega usposabljanja za nudenje prve pomoči predšolskim otrokom.

– Vrtec je v stalni povezavi s pediatrično ambulanto ZD Krško zaradi medsebojne izmenjave informacij o zdravstvenem stanju otrok in svetovanja glede ukrepov v primeru bolezenskih pojavov.